Allt inom ekonomi för det ägarledda företaget

Utveckla dina affärer

Många ser redovisningen som en kostnad, det gör inte vi. Att analysera sina siffror är många gånger en förutsättning för att styra och leda sitt företag åt rätt håll. EkonomiPorten erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att få bättre kontroll på din verksamhet, vilket i slutändan leder till bättre lönsamhet.
Du bestämmer själv vilka områden du vill ha hjälp med – vår kompetens och långa erfarenhet av att arbeta med små- och medelstora företag borgar för ett gott resultat.

Analys och uppföljning

Nyckeltalsanalyser och branschjämförelser – hur mår ditt företag?

Ekonomiska nyckeltal syftar till att ge en överskådlig och tydlig information om företagets ekonomi som många gånger säger mycket mer än den ordinarie resultatrapporten. Här får vi fram information om företagets status när det gäller effektivitet, lönsamhet, utvecklingstrender m.m.

Nyckeltalen fungerar som verktyg för jämförelser, dels för ett och samma företag under olika tidsperioder där man kan se trender och vidta åtgärder om dessa är negativa. De fungerar också som verktyg för jämförelser mellan företag i samma bransch där vi får fram intressant information om företagets utveckling i förhållande till sina viktigaste konkurrenter – vilka växer mest, vilka är lönsammast, hur ser konkurrenternas kostnadsbild ut i förhållande till vår.

Vi hjälper er ta fram relevanta nyckeltal och formulera realistiska mål som leder fram till det viktigaste syftet med nyckeltalsanalyser – praktiska åtgärder som ökar företagets lönsamhet.

Kassaflödesanalyser – vart tar alla pengar vägen?

Nyckeltalsanalyser visar faktorer som omsättning, lönsamhet och finansiell ställning men säger väldigt lite om företagets penningflöden – ligger alla pengar bundna i ett för stort lager eller måste vi utnyttja vår checkkredit för att kunderna betalar för sent? Detta ser vi i kassaflödesanalysen.

Ofta leder analysen fram till nyttiga diskussioner om exempelvis hur varukapitalet (pengar bundna i lager och produkter) kan utnyttjas bättre och hur företaget kan förbättra sina fakturerings- och kravrutiner. Vi sätter sedan upp realistiska mål och följer upp utvecklingen.

 

Budgetering och prognoser

Genom budgetering eller rullande prognoser beräknas den ekonomiska utvecklingen under den närmaste tiden (normalt ett år). Budgeten fungerar som ett planeringsverktyg men även som ett sätt att delegera ansvar och motivera ett visst ekonomiskt beteende.

Under året följs sedan budgeten upp och medverkar till att företagets ledning har ett bra grepp om hur den ekonomiska utvecklingen är jämfört med planen och om eventuella åtgärder behöver sättas in.

Exempel på budgetar och prognoser som vi kan hjälpa er upprätta är:

 • Resultatbudget (vinst eller förlust?)
 • Likviditetsbudget (kommer de pengarna att räcka till?)
 • Balansbudget (är vår lönsamhet tillräcklig i förhållandet till hur vi beräknas växa?)
 • Lönsamhetsberäkningar (hur mycket måste vi sälja för att täcka de fasta kostnaderna?)
 • Prognoser som visar förväntat utfall under innevarande räkenskapsår, exempelvis efter första halvåret (hur blir årsresultatet om vi lyckas uppnå budget resten av året?)
 • Simulering av ekonomiskt utfall vid olika åtgärder som prishöjningar, volymökningar, kostnadsreduceringar m.m.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Allting kan givetvis inte mätas i kronor och ören. Att kortsiktigt uppnå de finansiella målen får inte leda till att de strategiska och mer långsiktiga målen försakas – Är våra produkter/tjänster tillräckligt bra? Får personalen den utbildning som behövs? Är våra kunder nöjda?

Verksamhetsstyrning handlar om att med hjälp av rätt verktyg fatta rätt beslut som leder till att företagets mål och vision uppnås.

Formulering av affärsidé och vision

Alla företag har en affärsidé – en ide om hur företaget ska attrahera kunder och tjäna pengar. Visionen är ett tänkt framtidsscenario för organisationen – någonting att sträva mot. Vi hjälper er arbeta med affärsidé och vision för att på så sätt få en utgångspunkt för de mera konkreta målformuleringarna och handlingsplanerna.

Val av organisationsmodell, ansvarsfördelning och belöningsmodeller

Vi hjälper er sätta upp en organisationsmodell som underlättar styrning och uppföljning av ekonomiskt ansvar. Det ekonomiska ansvaret kan sedan knytas till olika belöningsmodeller.

Strategisk kontroll med hjälp av balanserat styrkort

Med hjälp av ett balanserat styrkort mäter man andra saker än de finansiella målen. Med visionen som utgångspunkt tar vi fram ett antal kritiska framgångsfaktorer som sedan följs upp. I slutändan leder detta arbete fram till konkreta handlingsplaner för att nå de olika målen, ex. andelen nöjda kunder, antalet nylanserade produkter, personalens delaktighet etc.

Styrelsearbete och mentorskap

Ett aktivt styrelsearbete är en självklarhet i större företag – vi tycker att det bör vara en självklarhet även i små- och medelstora företag. Vår övertygelse är att en självständigt fungerande och aktiv styrelse, helst med någon eller några ledamöter som inte själva ingår i ägarkretsen eller deras familjer, kan bidra väsentligt till att minska riskerna, höja lönsamheten och öka växtkraften i det lilla ägarledda företaget.

Vi hjälper er med hela processen, från val av ledamöter och upprättande av årsarbetsplan till mötesprotokoll och dokumentation av handlingsplaner. Vi sitter gärna med som ekonomiskt bollplank, eller så driver ni styrelsearbetet vidare själva. Vi kan lova att ni upplever åtminstone någon av fördelarna nedan:

 • Bättre framtidsplanering – större chanser att förverkliga visionen.
 • Beslutstakten ökar – uppföljning av att saker och ting verkligen blir genomförda.
 • Minskar konflikten mellan kompanjoner.
 • VD får någon att diskutera möjligheter och problem med.
 • Ökar företagets kontaktnät och ofta även kreditvärdighet.
 • Alla beslut blir dokumenterade.

Styrelsearbete blir aktuellt när man vuxit och blivit 5-10 anställda. Innan dess kan en mentor från EkonomiPorten vara ett mellansteg på vägen mot en ”riktig” styrelse. Mentorn fungerar som ett bollplank för alla sorters affärsmässiga frågor.

Analysverktyg för strategisk planering
(SWOT, ABC-analys av kunder/produkter m.m.)

Det finns en rad andra strategiska analyser som man kan genomföra för att se om man är på ”rätt spår”. Några exempel:

SWOT – analys: Här analyseras och sammanfattas företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vi jämför styrkor och svagheter med de främsta konkurrenterna och får på så sätt ett bra underlag för åtgärder.

ABC-analys: Är alla kunder/produkter lika lönsamma och ska de behandlas lika? Nej självklart är inte fallet så. I en ABC-analys delas kunder och produkter in i kategorierna A, B och C efter hur stor lönsamhetsbetydelse de har för verksamheten. Många gånger visar det sig att mer än hälften av kunderna (eller produkterna) är olönsamma eller kanske snarare att de behandlas på ett olönsamt sätt. Med analysen som underlag vidtar vi åtgärder för att öka antalet A-kunder/produkter och minimera antalet C-kunder/produkter.

Produkt- och investeringskalkylering

Täcker priset du tar ut för din produkt/tjänst in alla kostnader, direkta som indirekta? Har vi möjlighet att lönsamt tillverka och sälja en viss produkt/tjänst där vi vet att marknadspriset är väldigt pressat?

Produktkalkylen är en grundpelare i ekonomistyrningen, missvisande kalkyler leder till att medarbetarna tar beslut fattande på felaktiga grunder. Vi hjälper er att ta fram korrekta och begripliga produktkalkyler vilket medverkar till ett önskvärt ekonomisk beteende hos personalen – de får större förståelse för vilka faktorer som påverkar produktens lönsamhet.

Ska ni göra en större investering men är osäker på om den kommer att löna sig? Vi beräknar det ekonomiska utfallet men hjälp av de vanligaste kalkylmetoderna och ni får på så sätt ett bra underlag för beslut.

 

Skicka en förfrågan